Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Zajęcie Prus Przez Krzyżaków

27 sierpnia 2013r.

ZAJĘCIE PRUS PRZEZ KRZYŻAKÓW Kraje nadbałtyckie, zamieszkałe przez plemiona Prusów, Kurów Litwinów, Łotyszów i Estów, wchodzą w XII wieku w okres feudalizacji i tworzenia ustrojów wczesnofeudalnych w różnym stopniu rozwiniętych. Wytwarzają się tutaj klasy społeczne. Na czoło wysuwają sie feudałowie i książęta. Powstaniu społeczeństwa wczesnofeudalnego towarzyszy z reguły wzmożona ekspansja zewnętrzna. Powstająca klasa feudałow me tylko dąży do ujarzmienia własnej ludności chłopskiej ale pragnie jeszcze pomnożenia majątku i utrwalenia swej pozycji społecznej przez łupy, zdobywanie niewolników osadzanych następnie na roli oraz handel produktami wydobytymi od ludności uzależnionej Z prze-jawanu aktywności Prusów w stosunku do Polski spotykamy się już na przełomie XII/XIII w. Do tego czasu stroną atakującą byli Polacv W drugiej połowie XII w. ofiarą ekspansji byli przede wszystkim jQ(f wingowie. Osadnictwo polskie zaczęło się posuwać z Mazowsza na pod~ (asie i w kierunku Prus właściwych; od strony zaś Ziemi Chełmińskie" w kierunku Ziemi Lubawskiej, która została prawie całkowicie spolo -J zowana; także od strony Pomorza gdańskiego osadnictwo polskie prz kroczyło rzekę Wisłę, przedostając się na teren Pomezanii i Pc-gezaZ-~ Wpływy polskie przejawiły się również w kulturze materialnej i ^ chowej Prusów. Na pograniczu odbywała się dość ożywiona wym' U" towarowa, której przedmiotem ze strony polskiej były głównie t k^ artykuły, jak sól, żelazo i wyroby rzemieślnicze, a ze strony pru k-16 bursztyn, futra, skóry itp. Również ustrój społeczny Polski w mia Sf ^ dalizowania się społeczeństwa pruskiego stanowił siłę przycia • U" W połowie XIII w. Prusowie jako wzór prawa wybrali dla siebie wo polskie, odrzucając propagowane przez Krzyżaków niemieckie ^^ W ślad za tymi wpływami społeczno-gospodarczymi i kultural narastały tendencje zaborcze u sąsiednich feudałów mazowieckich ' * morskich. W początkach XIII stulecia słyszymy o próbach rozciącm' P°~ panowania polskiego na najbliższe terytoria pruskie, na teren Pomez^'9 i Pogezanii. Próby tej ekspansji spotkały się z odporem ze strony p"" sów, którzy przystąpili do akcji odwetowej. Spustoszeniu uległy 3S" nocne kresy Mazur i cała prawie Ziemia Chełmińska. Polskim feud°" łom świeckim w sukurs przyszli feudałowie duchowni. Rozpoczęli misję nawracania pogan pruskich na chrześcijaństwo 4G. Już około r 12K powołano dla Prus osobnego biskupa w osobie mnicha cysterskie! Chrystiana, który ostatecznie swoją siedzibę ustalił w Chełmnie Wo na Prusów z feudałami mazowieckimi zwróciła się również przeciwko akcji misyjnej. Dla osłony misji biskup Chrystian użył zwykłej w Zol czasach brom, tj. wyprawy krzyżowej rycerstwa, które podjęło sie wilki z przeciwnikami chrześcijaństwa na terenie Palestyny. Cześć tvrh ,i ferowano do Pnis. Również książęta polscy brali w niej ^ziS w r. 1222. żyjące w rozdrobnieniu księstwa polskie zdolne były dolo kalnych zaczepek i lokalnej ekspansji na teren Prus, nie były jedni. Krzyżacy faktycznie osiedlili się w Ziemi Chełmińskiej dopiero w r. 1230. Od samego jednak początku plany ich wykraczały daleko poza zadania, które im wyznaczył Konrad. Jak wynikało z dokumentu cesarskiego z r. 1226, celem ich było utworzenie osobnego państwa na terenie Prus, przy czym Ziemia Chełmińska miała być tylko odskocznią do szerszych zdobyczy. Wsparci pomocą książąt polskich i krzyżowców niemieckich, którzy chroniąc się przed daleką i kosztowną wyprawą do Palestyny zaczęli żywo napływać na Pomorze, Krzyżacy przystąpili do energicznego podboju Prus. Najpierw opanowali oni pas ziemi nad Wisłą aż po Elbląg, a następnie doprowadziwszy do połączenia dwu zakonów — rycerzy chrystusowych zw. dobrzyńcami (1235) i rycerzy mieczowych w Inflantach — pod jednym kierownictwem ruszyli na podbój ziem nadmorskich — Warmii i Sambii. W Sambii zetknęli się z hanzea-tami, którzy wsparli Krzyżaków. W r. 1255 założyli Królewiec, następnie rozciągnęli swoje podboje w kierunku południowym na ziemie pruskich Skalowów, Nadrowów, Sudowów i in. Prusowie stawiali zacięty opór. Jednakże zdradzani przez swoich własnych rycerzy i możnowład-ców, którzy przechodzili na stronę Zakonu, ostatecznie ulegli po krwawo stłumionych powstaniach w r. 1273 i 1283 «. Razem z Prusami walczył książę gdański Świętopełk, który rychło zorientował sie w polityce Krzyżaków, ale po kilku latach wojny musiał w r. 1248 zawrzeć pokój pod naciskiem legata papieskiego i książąt mazowieckich czynnie nadal wspierających Zakon. Następca Świętopełka, Mściwoj II, zagrożony od zachodu przez Brandenburczyków, nie poparł już powstań pruskich. Zabór Prus przez Krzyżaków, możliwy tylko do pomyślenia w warunkach rozdrobnienia feudalnego w Polsce, miał poważne następstwa polityczne i społeczne dla całego Pomorza. Wprawdzie próby opanowania Prus przez Polskę miały charakter agresji, to jednak forma panowania polskiego nie przynosiła ze sobą zagłady kultury i unicestwienia narodowego całej ludności pruskiej. Tymczasem panowanie krzyżackie w Prusach miało charakter „kolonialny", prowadziło do eksterminacji ludności pruskiej jako narodu i do zagłady jego kultury. Na domiar tego Krzyżacy opierając się na opanowanych Prusach skorzystali z przejściowej anarchii w kraju związanej z budową zjednoczonego i scentralizowanego państwa polskiego i zagarnęli Pomorze gdańskie, przecinając u samej nasady arterię komunikacyjną między dwoma uzupełniającymi się rynkami - polskim i zachodnioeuropejckief w świetle złotej bulli Fryderyka U z , 1226.

ocena 4.2/5 (na podstawie 19 ocen)

wczasy, nad morzem, pomorze, historia, Pomorze zachodnie, wakacje, wczasy, Wypoczynek, Zwiedzanie, Bałtyk, Ziemia Pomorska, Pomorzanie